THE EOS PROCESS

Quy trình EOS (EOS Process) là quy trình triển khai từng bước toàn diện trong doanh nghiệp, được tiến hành một cách tuần tự – trật tự để đảm bảo doanh nghiệp vận hành thành công Mô hình vận hành doanh nghiệp EOS.

90' Meeting

Chúng tôi sẽ gặp gỡ và giới thiệu với Chủ Doanh Nghiệp và nhóm lãnh đạo của Bạn về EOS, để mọi người hiểu hơn về hiện trạng công ty và mức mong muốn cải tổ công ty lên một tầm cao mới như thế nào?

Focus Day

Chúng tôi cung cấp các bộ công cụ cơ bản để chỉ rõ ai trong tổ chức chịu trách nhiệm về việc gì, đặt ưu tiên gì, cải thiện giao tiếp, giải quyết các vấn đề và theo dõi các chỉ số quan trọng để vận hành doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ dùng bộ công cụ mới của trong vòng 30 ngày để thúc đẩy sự thay đổi thực sự.

Vision Building Day 1

Là ngày làm việc tiếp theo với đội ngũ lãnh đạo bắt đầu bằng việc xem xét và mài giũa các công cụ trong buổi Focus Day. Sau đó, sử dụng công cụ Vision / Traction Organizer ™ (V/TO) để làm rõ tầm nhìn và truyền đạt tầm nhìn đến tất cả đội ngũ.

Vision Building Day 2

Một ngày gặp gỡ tiếp theo với đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo doanh nghiệp đã thành thạo bộ công cụ trong buổi Focus Day và tiếp tục sử dụng công cụ V/TO để hoàn thành tầm nhìn của doanh nghiệp, làm rõ Chiến lược Marketing, Hình ảnh doanh nghiệp của Bạn 3 năm tới, Kế hoạch kinh doanh 1 năm và các ưu tiên cho 90 ngày tới.

Quarterly Sessions

Phiên hàng quý -cứ sau 90 ngày triển khai EOS để đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ lãnh đạo. Tiếp tục đặt ưu tiên cho 90 ngày tiếp theo và giải quyết mọi vấn đề đang cản trở tiến trình trên. Đội ngũ lãnh đạo sẽ trải nghiệm sự tăng trưởng và cải thiện sau mỗi 90 ngày vận hành EOS.

Annual Sessions

Phiên hàng năm – Hai ngày làm việc với đội ngũ lãnh đạo để xây dựng sức khỏe đội ngũ trong doanh nghiệp và cập nhật tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch hành động cho năm/quý tiếp theo.

Kết Quả

Chúng tôi đảm bảo sẽ tạo ra một nhóm lãnh đạo gắn kết và tổ chức doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, lành mạnh. Toàn tổ chức tập trung cao độ để đạt mục tiêu.